യുക്രൈനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: യുക്രൈനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ സന്ദർശിച്ചു. കേരള ഹൗസിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെത്തിയാണ് ഗവർണർ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടത്. യുദ്ധം…