പ്ലസ് വണ്ണിന് 79 അധിക ബാച്ചുകൾ ; സയൻസ് ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി – മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

പ്ലസ് വണ്ണിന് 79 അധിക ബാച്ചുകൾ ; സയൻസ് ബാച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി ; ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടിയവർക്ക് പ്രവേശനം ഉറപ്പെന്ന്…