ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി; നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു

പത്തനംതിട്ട : ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ അഡ്വ.ടി.സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. 10 സംഘകൃഷി…