സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കരിയർ നയം ഉണ്ടാക്കും – മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി . സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കരിയർ നയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന്…