ഭരതകല തീയേറ്റേഴ്‌സിന്റെ നാടകം ലോസ്റ്റ് വില്ല മനം കവര്‍ന്നു – അനശ്വരം മാമ്പിള്ളി

ടെക്‌സാസ് :ഭരതകല തീയേറ്റേഴ്‌സിന്റെ നാടകം ‘ലോസ്റ്റ് വില്ല’ മക് അല്ലെന്‍,റിയോ ഗ്രാന്‍ഡ് വാല്ലിയില്‍ എഡിന്‍ബര്‍ഗ് സിറ്റില്‍ഡിവൈന്‍ മേഴ്സി സിറോ മലബാര്‍ കത്തോലിക്ക പള്ളിയില്‍ തിരുനാളിനൊടനുബന്ധിച്ചു പ്രധാന പരിപാടിയായി നടത്തി. അമേരിക്കയില്‍ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നു കൊണ്ടുതന്നെനാടക കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, നമ്മുടെ... Read more »

ഭരതകല തീയേറ്റേഴ്‌സിന്റെ നാടകം ലോസ്റ്റ് വില്ല മനം കവര്‍ന്നു – അനശ്വരം മാമ്പിള്ളി

ടെക്‌സാസ് :ഭരതകല തീയേറ്റേഴ്‌സിന്റെ നാടകം ‘ലോസ്റ്റ് വില്ല’ മക് അല്ലെന്‍,റിയോ ഗ്രാന്‍ഡ് വാല്ലിയില്‍ എഡിന്‍ബര്‍ഗ് സിറ്റില്‍ഡിവൈന്‍ മേഴ്സി സിറോ മലബാര്‍ കത്തോലിക്ക പള്ളിയില്‍ തിരുനാളിനൊടനുബന്ധിച്ചു പ്രധാന പരിപാടിയായി നടത്തി. അമേരിക്കയില്‍ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നു കൊണ്ടുതന്നെനാടക കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, നമ്മുടെ... Read more »