കല്ലറയിലും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

5066 താറാവുകളെ ദയാവധം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീ…