കരിയര്‍ ഓറിയന്റേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ജില്ലയില്‍ വാക് – ഇന്‍ കരിയര്‍ ഓറിയന്റേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലപ്പുറം ഗവ. ആര്‍ട്‌സ്…