ചിക്കാഗോ ലാറ്റിന്‍ കാത്തലിക് കമ്യൂണിറ്റി ഹെറാള്‍ഡ് ഫിഗരെദോയ്ക്ക് സ്വീകരണവും അവാര്‍ഡും നല്‍കി

ചിക്കാഗോ: ചിക്കാഗോ ലാറ്റിന്‍ കാത്തലിക് കമ്യൂണിറ്റിയില്‍ 37 വര്‍ഷത്തെ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സേവനത്തിന് സമുദായ അംഗങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഫാ. ടോം രാജേഷ്, ഹെറാള്‍ഡ് ഫിഗരെദോയെ…