കാസര്‍കോട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാസര്‍കോട് നല്‍കിയ ബൈറ്റ് (17/01/2023) കാസര്‍കോട് : കാസര്‍കോട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് 60…