സാംസ്‌കാരിക ക്ഷേമനിധി: രണ്ടാം ധനസഹായത്തിന് വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം

        കേരള  സംസ്ഥാന സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ 2021 ഏപ്രിൽ  വരെ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷ നല്കിയ…