സാംസ്‌കാരിക ക്ഷേമനിധി: രണ്ടാം ധനസഹായത്തിന് വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം

        കേരള  സംസ്ഥാന സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ 2021 ഏപ്രിൽ  വരെ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷ നല്കിയ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ്-19 പ്രകാരം സർക്കാർ രണ്ടാമതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായമായ 1000 രൂപ ലഭിക്കാൻ  kcwb.keltron.in/covid  എന്ന ഐഡിയിലേക്ക് വിവരം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനു... Read more »