ഇ ഹെല്‍ത്ത് വിപുലീകരിക്കുന്നു: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

30 ആശുപത്രികളില്‍ ഇ ഹെല്‍ത്തിന് 14.99 കോടി അനുവദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം: 30 ജില്ലാ, ജനറല്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഇ ഹെല്‍ത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്…