വരുമാനം ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി എഡ്ല്‍വെയ്‌സ് ടോക്കിയോ

കൊച്ചി: ഹ്രസ്വ, ദീര്‍ഘകാല സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വരുമാനം കൂടി ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന പുതിയ പോളിസി എഡ്ല്‍വെയ്‌സ് ടോക്കിയോ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്…