വരുമാനം ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി എഡ്ല്‍വെയ്‌സ് ടോക്കിയോ

കൊച്ചി: ഹ്രസ്വ, ദീര്‍ഘകാല സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വരുമാനം കൂടി ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന പുതിയ പോളിസി എഡ്ല്‍വെയ്‌സ് ടോക്കിയോ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്വാരണ്ടീഡ് ഇന്‍കം സ്റ്റാര്‍ എന്ന ഈ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി വ്യക്തികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും ഭാവി ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വരുമാനവും ഉറപ്പു... Read more »