തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി : ജില്ലയില്‍ പരപ്പ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍ 2022-23 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളിലും തുക ചിലവഴിച്ചതിലും പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്…