കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഫോമാ ഫാമിലി ടീം: കേരള സെന്ററിൽ നിന്ന് തുടക്കം : കെ. കെ. വർഗ്ഗീസ്

ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലെ മലയാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ, കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഫോമാ ഫാമിലി ടിം. അമേരിക്കൻ മലയാളി…