പത്തനംതിട്ടയിൽ ഫോമാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് അമേരിക്കാസ് (ഫോമാ) കേരളത്തിൽ ഏകദിന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മുത്തൂറ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ എം.ജി.ജോർജ്ജ് മുത്തൂറ്റിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം, കോലഞ്ചേരിയിലെയും പത്തനംതിട്ടയിലെയും എം ജി എം മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസുമായി സഹകരിച്ച് 2022 മേയ് 9 ന് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ക്യാമ്പ്... Read more »