ഫോമാ വിമന്‍സ് റെപ്പായി പ്രൊഫസര്‍ കൊച്ചുറാണി ജോസഫ് – കെ. കെ. വര്‍ഗ്ഗീസ്

മക്കാലന്‍/ടെക്‌സാസ്: ഫോമാ 2022-24 കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വനിതാ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കുകയാണ്, ടെക്‌സാസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഹ്യൂസ്റ്റണടുത്ത് മക്കാലനില്‍ നിന്നും കൊച്ചുറാണി ജോസഫ്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ്…