സാംകുട്ടി ചാക്കോ നിലമ്പൂരിന് ജോർജ് മത്തായി മാധ്യമ പുരസ്‌കാരം

തിരുവല്ല : ജോർജ് മത്തായി സിപിഎ മാധ്യമ പുരസ്‌കാരത്തിന് ഹാലേലൂയ്യാ ചീഫ് എഡിറ്റർ പാസ്റ്റർ സാംകുട്ടി ചാക്കോ നിലമ്പൂർ അർഹനായി. ക്രൈസ്തവ…