ഗവ. പ്രസ് ഐ.എന്‍.റ്റി.യു.സി. സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരു: കേരള ഗവ. പ്രസ് വര്‍ക്കേഴ്സ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഐ.എന്‍.റ്റി.യു.സി. യുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മെയ് 18, 19 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച്…