കാല്‍ഗറി സെന്റ് തോമസ് മാര്‍ത്തോമാ ചര്‍ച്ചിലെ യുവജന ഫെല്ലോഷിപ്പ് കരിയര്‍ സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കാല്‍ഗറി:  കാല്‍ഗറി സെന്റ് തോമസ് മാര്‍ത്തോമാ ചര്‍ച്ചിലെ യുവജന ഫെല്ലോഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  ഒരു പ്രേത്യക കരിയര്‍ സെമിനാര്‍ ജൂലൈ 30, വെള്ളിയാഴ്ച്ച…