ഇസാഫ് ബാങ്ക് ശാഖകൾ ഉള്ളൂരും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഇസാഫ് ബാങ്കിന്റെ ശാഖകൾ ഉള്ളൂരും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഉള്ളൂർ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് വി. കെ.…