കെ.എ.ജി.ഡബ്ല്യു ടാലന്റ് ടൈം 2023

വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈവിധ്യമാർന്ന മൾട്ടി-കൾച്ചറൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് KAGW യുടെ ടാലന്റ് ടൈം. 100-ൽ താഴെ ആളുകളും…