കോണ്‍സപ്റ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന് കേരള ബ്രാന്‍ഡ ലീഡര്‍ഷിപ്പ് അവാര്‍ഡ്

കൊച്ചി :  ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്ര മാര്‍ക്കറ്റിങ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഏജന്‍സിയായ കോണ്‍സപ്റ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ലിമിറ്റഡിന് സിഎംഒ ഏഷ്യയുടെ കേരള ബ്രാന്‍ഡ്…