ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 9313 പേര്‍ക്ക്


on June 7th, 2021

തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9313 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1481, പാലക്കാട് 1028, എറണാകുളം 968, തൃശൂര്‍ 925, മലപ്പുറം…