പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി

      പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിന് കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാളിൽ തുടക്കമായി. ആദ്യ ദിനം 380 പേർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ  വാക്സിനേഷൻ നൽകി .  ഒൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രവാസികൾക്കാണ് ക്യാമ്പിൽ വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കുക. ജില്ലാ... Read more »