പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി

      പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ മെഗാ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിന് കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാളിൽ തുടക്കമായി. ആദ്യ…