‘ലോകമേ തറവാട്’ കലയുടെ വലിയ ലോകം : സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ്

ലോകമേ തറവാട് കലാപ്രദർശനം കണ്ട് സ്പീക്കർ ആലപ്പുഴ: കലയുടെ വലിയൊരു ലോകം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ‘ലോകമേ തറവാട്’ കലാപ്രദർശനം. ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു…