ലൂർദ് കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു

എറണാകുളം : ലൂർദ് കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചു. കെആർഎൽസിബിസി ഹെൽത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബിഷപ്പ്…