ലൂർദ് ആശുപത്രി ലോകവനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു

കൊച്ചി: ലൂർദ് ആശുപത്രിയുടെയും എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകവനിതാ ദിനം സംയുക്തമായി ആചരിച്ചു. പ്രിയദർശിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ജില്ലാ…