തുടർഭരണം കിട്ടിയശേഷം അഴിമതിക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നു : രമേശ് ചെന്നിത്തല

പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. തിരു: തുടർഭരണം കിട്ടിയശേഷം അടിമുടി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അഴിമതി ഉൾപ്പെടെ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്ന…