കള്ളടാക്സികൾ കുടുങ്ങും,നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നികുതി വെട്ടിച്ച്  ടാക്സിയായി ഓടുന്നത് തടയാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി ആൻറണി രാജു നിർദ്ദേശം നൽകി. ചില പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവ വ്യാപകമായി, കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽസ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ടാക്സിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി  നടത്തുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ്... Read more »