നാരായണൻ ചിറ വികസനം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും – മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

തലക്കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാരായണൻ ചിറയുടെ വികസനം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. ചിറ…