പഴയ വിജയനെയും പുതിയ വിജയനെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന് പേടിയില്ല – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസംഗം. ഷൗട്ടിംഗ് ബ്രിഗേഡുകളെ ഇറക്കി പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭയമാണ്; ഒരാളും രണ്ടാളും…