സൈബര്‍ കയത്തിലെ കാണാഗര്‍ത്തങ്ങൾ; പുതിയ ലോകത്തില്‍ കരുതല്‍ വേണം

ജാഗ്രതകളും മുന്‍കരുതലുമായി പോലീസ് സെമിനാര്‍ വയനാട്: ഫിഷിംഗ്, സ്പൂഫിങ്ങ്, ഹാക്കിങ്ങ് തട്ടിപ്പുകളുടെ പുതിയ സാങ്കേതിക ലോകത്തെ പുതിയ വാക്കുകളെ പരിചയപ്പെടാം. ദിനം…