പൊളിയാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സ്റ്റാള്‍

ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ നിറങ്ങളാല്‍ കാണികളില്‍ കൗതുകം നിറച്ച് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ആലാമിപ്പള്ളിയില്‍ നടക്കുന്ന എന്റെ കേരളം…