ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിൻക്രണി സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള റാഡിസാക്റ്റ് സംവിധാനം മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരംഭിച്ചു

കൊച്ചി 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ശൃംഖലയായ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റാഡിസാക്റ്റ് സംവിധാനം…