രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നു (23.1.22) തിരുവനന്തപുരം ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം

കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഭരണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധം – ഡോളോയിൽ. ഡോളോക്ക് നന്ദി: രമേശ് ചെന്നിത്തല. തിരുവനന്തപുരം: 1.കേരളത്തിൽ നിലവിൽ നടക്കുന്നത്…