അനര്‍ഹമായി കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ ഉടന്‍ മാറ്റണം

കൊല്ലം: അനര്‍ഹമായി കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള മുന്‍ഗണന/അന്ത്യോദയ/സബ്‌സിഡി റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ പൊതു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളവര്‍ ഉടന്‍ മാറ്റണമെന്ന് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.…