ഫെബ്രുവരി പതിപ്പിൽ വായിക്കാം – ഗാന്ധിഭവൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാഭവനം

ഗാന്ധിഭവൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എസ് അമൽരാജുമായി അഭിമുഖം. മാഞ്ഞുപോയ ലളിത വിസ്മയം -മുഖത്തല ശ്രീരാജ് എഴുതുന്നു. വാനിൽ അലിഞ്ഞു വാനമ്പാടി……