വീണ്ടും സംഗീത മഴ പൊഴിക്കാൻ റൗസിങ് റിഥം – ആസാദ് ജയന്‍

“അല പോലെ വന്ന സംഗീതത്തിൽ ആറാടിയ രാവ് ” റൗസിങ് റിഥം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഹൈ ഓൺ മ്യൂസിക് സംഗീത നിശയെ…