പ്രഥമ ടെലിവിഷൻ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെൻറ് അവാർഡ് ശശികുമാറിന്

ടെലിവിഷൻ രംഗത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് കേരള സർക്കാർ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പരമോന്നത ദൃശ്യമാധ്യമ പുരസ്‌കാരമായ ടെലിവിഷൻ ലൈഫ് ടൈം…