സംസ്കാര സാഹിതി നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വെെക്കം സത്യാഗ്രഹ സമര സ്മൃതിസദസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും

വെെക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്‍റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വെെക്കം സത്യാഗ്രഹ സമര സ്മൃതിസദസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി…