ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യത്തിനായി ഇനി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യത്തിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. സ്കൂളുകളെ എ,ബി,സി,ഡി ഗ്രേഡുകൾ ആയി തിരിച്ചാണ് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത്. 2021 – 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് നൽകുന്നതിനുള്ള... Read more »