സ്കൂളുകൾ സജ്ജം; 47 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സ്കൂളിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്. സ്കൂളുകൾ പൂർണമായും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 47 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ തിങ്കളാഴ്ച…