പാപ്പയുടെ അപ്പോസ്‌തോലിക സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഒരുക്കമായി 40 ദിന പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായി സ്ലോവാക്യ

ബ്രാറ്റിസ്ലാവ: ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ അപ്പോസ്‌തോലിക സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്നൊരുക്കമായി നാല്പതു ദിവസം നീളുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനാചരണവുമായി സ്ലോവാക്യ. സെപ്റ്റംബര്‍ 13 മുതല്‍ 15 വരെ…