അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ അതിജീവനത്തിനായി ‘കുരുവിക്കൊരുകൂട് പദ്ധതി’

കുരുവിക്കൊരുകൂട് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും: മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻതിരുവനന്തപുരം: അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ അതിജീവനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കുരുവിക്കൊരു കൂട് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുമെന്നും ഇതു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്നും വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. കുരുവിക്കൊരു കൂട് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം തിരുവനന്തപുരം പാളയം കണ്ണിമാറ മാർക്കറ്റിൽ... Read more »