പത്തനംതിട്ടയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കിറ്റ്

പത്തനംതിട്ട : കോവിഡ്, ശക്തമായ മഴ എന്നിവ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പട്ടികവര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ സ്‌പെഷ്യല്‍ കിറ്റിന്റെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ ഭക്ഷ്യ സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക്,... Read more »