സെന്റ്. ആന്നീസ് സി ജി എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ ജാഗ്രത പദ്ധതിയുമായി ലയൺസ്‌ ക്ലബ്

തൃശൂർ: മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ലയൺസ്‌ ക്ലബ്‌ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ജാഗ്രത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സെന്റ്. ആന്നീസ് സി ജി…