സ്റ്റേറ്റ് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഫെസ്റ്റ് 2022-23 വര്‍ണച്ചിറകുകള്‍

ജനുവരി 20, 21, 22 തീയതികളില്‍ ഗവ. വിമന്‍സ് കോളേജ് വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശിശു…