സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളം സ്ത്രീശക്തി കലാജാഥ മാര്‍ച്ച് 8 ന് പ്രയാണം തുടങ്ങും

തിരുവനന്തപുരം : സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായും സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന സ്ത്രീശക്തി കലാജാഥയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം…