ഉത്സവ സീസണിൽ അമിതനിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും

ഉത്സവ സീസണിൽ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന അന്തര്‍സംസ്ഥാന ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേര്‍ന്ന…