സർവ്വകലാശാലകളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം – ചെന്നിത്തല

തിരു :  സർവകലാശാലകളുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡീ .ലിറ്റ് വിഷയം വഷളാക്കിയതിൽ വി.സി.യും ഗവർണ്ണറും സർക്കാരും കൂറ്റക്കാർ .അടിയന്തരമായി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം. എന്തുകൊണ്ടാണു മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടാത്തത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ... Read more »